Training & Events Terms & Conditions

 • Η παραλαβή πληρωμής και η αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων από κοινού με τη συμπλήρωση του ελαχίστου των απαιτούμενων στοιχειών του φοιτητή, καθιστά τους φοιτητές υπεύθυνους για την αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο υπόκειται σε λογική ερμηνεία και σε συγκεκριμένους περιορισμούς όπως αυτοί δίνονται στη συνέχεια όπου αναφέρεται η ‘Πολιτική Ακυρώσεων’.
 • Το σύνολο των διδάκτρων πρέπει να αποπληρωθεί ανεξάρτητα από το εάν ο μαθητής ολοκληρώσει το πρόγραμμα και από το εάν η προσπάθεια του θα είναι επιτυχής. Η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων δεν αποτελεί εγγύηση για την απόκτηση της τελικής Πιστοποίησης, όπου και απαιτείται παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών ωρών και/ή επιτυχής ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών αξιολόγησης.
 • Σε μαθητές οι οποίοι δεν τηρούν την προθεσμία καταβολής της πληρωμής, υπάρχει η πιθανότητα να μην τους επιτραπεί η συμμετοχή σε προγράμματα, σεμινάρια ή εξετάσεις.
 • Εάν υπάρχει προκαταβολή, τότε η πληρωμή αυτής σας εξασφαλίζει την κράτηση θέσης και το υπόλοιπο της πληρωμής θα πρέπει να εξοφλείται το αργότερο 30 ημέρες πριν από την πρώτη προκαθορισμένη ημερομηνία συμμετοχής. Η πρόσβαση στο υλικό προς μελέτη θα παρέχεται μόνο αφότου έχει καταβληθεί το σύνολο της πληρωμής. Εκπρόθεσμες κρατήσεις/πληρωμές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση του υλικού κατά την πρώτη ημέρα του προγράμματος και την ευθύνη εξοικείωσης με το εκπαιδευτικό υλικό την φέρει ο φοιτητής και όχι ο εκπαιδευτής.
 • Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό θα παρέχεται σε διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών έπειτα από την αποπληρωμή του συνολικού ποσού εκτός και αν υπάρχει διαφορετική γραπτή συμφωνία με τον Πάροχο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος των φοιτητών. Ο φοιτητής φέρει την ευθύνη εκτύπωσης και/ή της θεώρησης του υλικού πριν από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Διαφορετικοί διακανονισμοί δύναται να προσφερθούν μεμονωμένα, αλλά το Κέντρο Εκπαίδευσης δεν φέρει καμία υποχρέωση στο να παράσχει αντίγραφο του υλικού σε έντυπη μορφή εκ των προτέρων ή κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Εάν υπάρξει ακύρωση τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από το πρόγραμμα και σε περίπτωση που ο μαθητής δεν έχει λάβει το υλικό, τότε γίνεται επιστροφή του συνολικού ποσού που έχει καταβάλλει. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος και εφόσον ο φοιτητής έχει αποκτήσει πρόσβαση και/ή έχει κατεβάσει ηλεκτρονικά το παρεχόμενο υλικό ή μέρος αυτού, καμία επιστροφή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί. Οποιοδήποτε υλικό σας έχει παρασχεθεί σε έντυπη μορφή θα πρέπει, σε περίπτωση ακύρωσης, να επιστρέφεται «ως καινούριο» στην αρχική του κατάσταση. Η επιστροφή του ποσού πληρωμής θα ολοκληρώνεται μόνο έπειτα από την παραλαβή του έντυπου υλικού σε άριστη κατάσταση. Για τα πολυήμερα προγράμματα, οποιαδήποτε ακύρωση πραγματοποιείται σε διάστημα μικρότερο των 14 ημερών πριν από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες, δύναται να οδηγήσει σε προαιρετική επιβολή προστίμου ύψους έως και 75€ για κάθε ημέρα, ενότητα ή μέρος του προγράμματος.
 • Θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συνολική παρακολούθηση όλων των ημερών καθώς και να ολοκληρώσετε με επιτυχία οποιεσδήποτε γραπτές ή/και πρακτικές διαδικασίες αξιολόγησης από κοινού με οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη περιπτωσιολογική μελέτη. Καμία Πιστοποίηση δεν παρέχεται εωσότου ολοκληρωθεί με επιτυχία, σύμφωνα με τη Michael King Pilates και τους αντιπροσώπους αυτής, το σύνολο των ενοτήτων του προγράμματος. Αυτό δεν αφορά Πιστοποιήσεις που εκδίδονται από κάποιον εξωτερικό Διευθύνων Φορέα, εκτός και αν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές.
 • Εάν για οποιοδήποτε λόγο η Michael King Pilates δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει το σύνολο του προγράμματος κατά τις προκαθορισμένες ημερομηνίες, θα γίνουν όλες οι δυνατές προσπάθειες για να παρασχεθούν στον υποψήφιο συμπληρωματικές λύσεις όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θα ζητηθεί από τον φοιτητή να επιβεβαιώσει γραπτώς ότι αποδέχεται τις αποφάσεις αυτές ως επίλυση του ζητήματος.
 • Η επανάληψη των διαδικασιών αξιολόγησης θα προγραμματίζεται κατά περίπτωση. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χρεώσεις που αφορούν τη διάρκεια του χρόνου αξιολόγησης και θέματα διαχείρισης. Εάν υπάρξουν χρεώσεις, το ποσό μπορεί να κυμαίνεται από 25€ έως 75€ δεδομένων των συνθηκών, αλλά θα υπάρξει ενημέρωση του φοιτητή πριν τον προγραμματισμό οποιασδήποτε «επανάληψης». Το σύνολο των χρεώσεων αποπληρώνεται όταν κάνετε εκ νέου κράτηση και είναι μη επιστρεπτέο.
 • Οι φοιτητές έχουν στη διάθεση τους 1 (ένα) χρόνο από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, για να ολοκληρώσουν με επιτυχία οποιοδήποτε πρόγραμμα το οποίο είναι πολυήμερο και για το οποίο ίσως απαιτούνται περισσότερες από μια διαδικασίες αξιολόγησης. Η αίτηση για παράταση αυτής της περιόδου αφορά το κάθε άτομο μεμονωμένα και η Michael King Pilates και οι αντιπρόσωποί της δεν φέρουν καμία υποχρέωση ως προς την αποδοχή αυτής. Παροτρύνουμε και προτρέπουμε τους φοιτητές να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εκπαίδευσης, αν οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν αμφιβολία αναφορικά με τη λήξη της προθεσμίας της προκαθορισμένης ημερομηνίας υποβολής του προς εξέταση υλικού. Η MK Pilates δεν φέρει την ευθύνη ενημέρωσης του φοιτητή όταν πλησιάζει ή όταν έχει ήδη εκπνεύσει η προθεσμία αυτή.
 • Όλες οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται από την ιστοσελίδα www.mkpilates.com μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού. Δεν δύναται να υπάρξει καμία εγγύηση θέσης σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εωσότου επιλέξετε ημερομηνίες και καταβάλατε το σύνολο του συμφωνηθέντος ποσού πληρωμής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, δύναται να μην σας επιτραπεί η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η MK Pilates και οι αντιπρόσωποι αυτής δεν δέχονται την ευθύνη για την ύπαρξη εξόδων ή απώλειας χρημάτων, που είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν επετράπη στον φοιτητή η παρακολούθηση του προγράμματος.
 • Το σύνολο των εξόδων μετακίνησης και διαμονής, καθώς και προσωπικά έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης ενός προγράμματος της Michael King Pilates, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον συμμετέχοντα. Η Michael King Pilates και οι αντιπρόσωποί αυτής δεν φέρουν, σε καμία περίπτωση, ευθύνη για τα έξοδα αυτά.
 • Οι χώροι διεξαγωγής υπόκεινται στη διαθεσιμότητα των χώρων και η Michael King Pilates και οι αντιπρόσωποί της επιφυλάσσονται του δικαιώματος ακύρωσης, απόσυρσης, αλλαγής ή μεταφοράς του προγράμματος σε έναν διαφορετικό χώρο ή χρόνο. Οι αλλαγές αυτές θα γνωστοποιούνται στους φοιτητές, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Η Michael King Pilates και οι αντιπρόσωποί αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής καθώς και για τα προσωπικά έξοδα που είναι αποτέλεσμα των εν λόγω αλλαγών. Η MK Pilates διαβεβαιώνει τους φοιτητές της, ότι ενώ υπάρχει περίπτωση αλλαγής του χώρου διεξαγωγής, η πόλη διεξαγωγής του προγράμματος θα παραμείνει η ίδια, εκτός υπό εξαιρετικών και αναπόφευκτων περιστάσεων που εκφεύγουν από τον έλεγχο της MK Pilates και των αντιπρόσωπών της.
 • Η ευθύνη για ακυρώσεις που οφείλονται σε λόγους εκτός του δικού μας ελέγχου όπως ο καιρός, ταξιδιωτικά ζητήματα, απεργίες ή λόγω εξαιρετικών συνθηκών σε ένα από τα κέντρα διεξαγωγής, δεν επιβαρύνει τη Michael King Pilates και τους αντιπροσώπους της. Η Michael King Pilates και οι αντιπρόσωποι της θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ανταπόκρισης σε αυτά τα ζητήματα κατά περίπτωση, με σκοπό την επίτευξη μιας αμοιβαίας ικανοποιητικής λύσης.
 • Η Michael King Pilates και οι αντιπρόσωποί της επιφυλάσσονται του δικαιώματος αποβολής οποιουδήποτε υποψηφίου από το πρόγραμμα έπειτα από μια πρώτη αρχική λεκτική παρατήρηση, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης του φοιτητή. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος, σύμφωνα πάντα με τις συνθήκες του εκάστοτε περιστατικού.
 • Η Michael King Pilates δεν επιτρέπει τη χρήση του παρεχόμενου υλικού για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν της μελέτης. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους του παρεχόμενου υλικού συνιστά παραβίαση των νόμων της πνευματικής ιδιοκτησίας και θα έχει ως αποτέλεσμα την εκκίνηση νομικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης του συνόλου των νομικών εξόδων που θα προκύψουν από τη διαδικασία αυτή.
 • Εκτός και εάν υπάρξει διαφορετική δήλωση, το σύνολο των προγραμμάτων και του παρεχόμενου υλικού έχει σχεδιαστεί για να τη διευκόλυνση του δασκάλου σε ένα εργασιακό περιβάλλον με πελάτες. Το υλικό που παρέχεται καθώς και το περιεχόμενο του προγράμματος, σε καμία περίπτωση, δεν αποσκοπούν και δεν θεωρούνται επαρκή για να δύναται ο οποιοσδήποτε φοιτητής να εκπαιδεύσει εν συνεχεία άλλους δασκάλους.
 • Η Michael King Pilates και οι αντιπρόσωποί της σε καμία περίπτωση δεν θα εγγυηθούν για κανέναν φοιτητή, ο οποίος προβαίνει σε εκπαίδευση άλλων δασκάλων κάνοντας χρήση του υλικού του προγράμματος αυτού. Επιπροσθέτως, δεν αναγνωρίζει και δεν παρέχει πίστωση εκπαιδευτικών ωρών σε άτομα που έχουν έλθει σε επαφή με το υλικό και το περιεχόμενο του προγράμματος, μέσω διαφορετικών πηγών εκτός των επίσημα αναγνωρισμένων κέντρων και εκπαιδευτών της.
 • Αποποίηση Ευθύνης: Λόγω ύπαρξης εγγενούς κινδύνου κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε σωματικής δραστηριότητας, η Michael King Pilates και οι αντιπρόσωποι αυτής αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης που αφορά στην ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα του ασκούμενου, πέραν οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο θεωρείται αναμενόμενο υπό κανονικές συνθήκες, όπως π.χ. τα καθιερωμένα θέματα Υγείας και Ασφάλειας όσον αφορά την ορθή χρήση του χώρου. Η εκτίμηση της υγείας και των κριτήριων καταλληλότητας για συμμετοχή αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του ασκούμενου κατά τη συμμετοχή του σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της MK Pilates. Δεν υφίσταται καμία απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε σωματικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αντενδείκνυται στην υγεία ή σε προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις ή τραυματισμούς του ασκούμενου. Η MK Pilates και οι αντιπρόσωποι αυτής δεν διαθέτουν την κατάρτιση για να παράσχουν ιατρική γνωμάτευση.